Vzmetnice Marsen, kakovostna ležišča izdelana v Sloveniji

Splošni pogoji poslovanja

MARSEN PETERKA MARKO, S.P. proizvodnja vzmetnic, tapiciranje in izdelava lesenih delov, Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale, matična številka: 1556746000, davčna številka: SI 99046385 (»ponudnik«) ponuja visokokakovostne posameznikovim potrebam in željam prilagojene izdelke za spanje (vzmetnice, ležišča, vzglavnike, odeje, letvene podloge, postelje itd.), lastne in tuje proizvodnje.

Zavedamo se pomembnosti doslednega izpolnjevanja želja in potreb naših kupcev, zato v nadaljevanju določamo pogoje poslovanja, skladno s katerimi bomo lahko naše storitve zagotovili na najučinkovitejši in uporabniku prijazen način.

Z besedo »uporabnik« ali »kupec« je v teh pogojih poslovanja označena vsaka oseba, ki uporablja spletno stran, izrazi zanimanje za produkte ponudnika in/ali se odloči za nakup oz. odda naročilo / povpraševanje. Za kupce, ki so fizične osebe in ustrezajo definiciji potrošnika po 4. členu ZVPot-1 veljajo določeni posebni pogoji oz. določene posebne pravice, ki za pravne osebe in poslovne partnerje ponudnika ne veljajo, kar je na ustreznih mestih v nadaljevanju posebej izpostavljeno, tako, da je v zvezi s temi pogoji in pravicami kupec označen z ožjim nazivom »potrošnik«.

Ti pogoji poslovanja, ki so dostopni na dnu spletne strani www.marsen.si, ki jo upravlja ponudnik (»spletna stran«) in objavljeni na vidnem ter dostopnem mestu razstavnega prostora (»pogoji poslovanja«) določajo pogoje nakupa izdelkov za potrošnike (kot so definirani v potrošniški zakonodaji)  preko spletne strani, po telefonu ter v stalnem (na sedežu) ali začasnih (sejemskih) razstavnih prostorih ponudnika.

Poslovni pogoji predstavljajo sestavni del zavezujočega dogovora med ponudnikom in uporabnikom / kupcem.

Morebitne spremembe teh pogojev poslovanja veljajo od objave.

V kolikor so za posamezne uporabnike in/ali glede posameznih odsekov teh pogojev poslovanja dogovorjeni drugačni splošni ali posamični pogoji, ti posebni pogoji razveljavljajo tisti del pogojev poslovanja, ki ga urejajo na drugačen način. V ostalem delu pogoji poslovanja veljajo prilagojeno oz. upoštevajoč spremembe iz posebnih pogojev oz. individualnih pogodb.

Bistvene lastnosti izdelkov (skladne z navodili kupca) in cena (vključno z davki in dajatvami) ter drugi bistveni elementi zavezujočega dogovora med ponudnikom in kupcem (podatki o načinu plačila, roku plačila, čas in način dostave…) veljajo tako, kot so navedeni v ponudbi ter v trenutku dokončne potrditve ponudbe. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov in vsakokrat veljavne splošne pogoje pred oddajo naročila in ob potrditvi ponudbe. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo, naknadne spremembe pa so možne zgolj pod pogoji navedenimi v nadaljevanju.

Sestavni del teh pogojev poslovanja je tudi politika zasebnosti in politika piškotkov, obe dostopni na spletni strani.

Standardni izdelki so vnaprej po standardnih merah in upoštevajoč s strani ponudnika določenih običajnih lastnosti izdelani izdelki. Takšne lastnosti imajo nekateri vzglavniki, odeje in letvene podlage standardnih dimenzij.

Izdelki po naročilu so izdelki, ki so izdelani po navodilih potrošnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam oz. so odraz njegove osebne izbire in odločitve ter niso izdelani vnaprej. Velika večina oz. praktično vsi izdelki v ponudnikovem asortimaju so take narave.

Ponudnik posluje v digitalni obliki. Šteje se, da uporabnik soglaša s prejemanjem informacij v elektronski obliki, če tudi sam elektronsko odda povpraševanje ali naročilo ter če ponudniku sporoči svoj elektronski naslov. Na izrecno željo uporabnika, ponudnik zagotovi relevantne dokumente in podatke na papirju.


1. Spletna stran in izključitev odgovornosti

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da se je seznanil s politiko zasebnosti.

Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo uporabnik utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino. Podatki o izdelkih in slike izdelkov na spletni strani so zgolj informativne narave. Za morebitne napake v slikovnem in tekstovnem delu ne prevzemamo odgovornosti. Zavezujoča je zgolj vsebina potrjene ponudbe oz. pogodbe med ponudnikom in uporabnikom / kupcem.

Pridružujemo si pravico do sprememb (tudi objavljenih cen) brez predhodne najave.

Vsebine na spletni strani pod rubriko aktualno so zgolj za informativno in zabavno rabo ter niso mišljene kot nadomestek zdravniških ali drugih strokovnih nasvetov. O dejanski uporabnosti teh informacij in nasvetov uporabnikom svetujemo, da se dodatno poučijo in posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki.

Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani.

Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Uporabnik mora sam zagotoviti ustrezno zaščito pred dostopanjem do spletne strani in uporabo.

 

2. Naročilo in sprejem ponudbe

Za naročilo velja ustno ali pisno izražena volja uporabnika. Uporabnik mora navesti:

 1. kateri izdelek (naziv izdelka) želi ter
 2. njegove bistvene lastnosti (dimenzija, trdota, material, prevleka …),
 3. svoje osebne (ime in priimek ter naslov) in
 4. kontaktne podatke (telefonsko številko, elektronski naslov) ter
 5. naslov za dostavo.

Prejeto naročilo ponudnik preveri z vidika izvedljivosti, dobavljivosti in cene ter uporabniku pošlje ponudbo, ki vključuje sledeče podatke:

 • končna cena z vključenimi davki,
 • način in rok plačila,
 • pogoji dostave – čas, kraj in cena
 • bistvene lastnosti naročenega produkta / produktov (upoštevajoč zahteve uporabnika).

Uporabnik prevzema odgovornost za sporočene podatke, ki so ključnega pomena pri izdelavi produkta (bistvene lastnosti in ostali podatki, ki so ključni za izpolnitev individualnih zahtev uporabnika), kot so navedeni v naročilu oz. povzeti v sprejeti ponudbi. Iz tega naslova po sprejemu ponudbe ne more uveljavljati garancije, zahtevati spremembe ali odstopiti od pogodbe.

Sprememba oddanega naročila je možna do sprejema ponudbe. Kupec ponudbo sprejeme z ustno ali pisno izjavo (po elektronski ali navadni pošti), da potrjuje prejeto ponudbo. Za sprejem ponudbe se štejeta tudi podpis ponudbe in / ali vnaprejšnje plačilo. V primeru dogovora o ari se šteje, da je ponudba sprejeta s plačilom are. Kasnejših sprememb ponudnik ni dolžan upoštevati. Kljub temu pa si bo ponudnik vedno prizadeval najti najustreznejšo možno rešitev za kupca in omogočil tudi naknadne spremembe, če bodo te možne. V takem primeru bo ponudnik izdelal novo ponudbo, upoštevajoč željene spremembe, ki lahko vplivajo na ceno in rok dostave izdelka. Odvisno od tega kdaj bodo sporočene in za kakšne spremembe bo šlo, lahko ponudnik kupcu zaračuna tudi manipulativne stroške in morebitno škodo, ki bi jo zaradi tega imel, kar vse bo navedeno v novi ponudbi.

Sprejeta ponudba velja kot Pogodba o nakupu med ponudnikom in uporabnikom, katere sestavni del so tudi vsakokrat veljavni pogoji poslovanja, ter stranki zavezuje od dneva sprejema.


3. Pravica potrošnika do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo za standardne izdelke

Skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, »ZVPot-1«) oz. vsakokrat veljavno verzijo, ima kupec – potrošnik (skladno z definicijo iz 4. člena ZVPot-1), ki je standardni izdelek kupil na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov (določbe ZVPot-1 IV. poglavje Pogodba, sklenjene na daljavo in pogodba, sklenjene zunaj poslovnih prostorov) pravico v 14 dneh ponudniku sporočiti, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V tem primeru potrošnika bremenijo zgolj stroški vračila dobavljenega izdelka. Ti so v konkretnem primeru odvisni od vrste in količine izdelkov. Pošiljk z odkupnino ponudnik ne sprejema. Izdelke je potrebno vrniti na sedež ponudnika: MARSEN Peterka Marko s.p., Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale.

Potrošnik pod temi pogoji ne more odstopiti od pogodbe, katere predmet so izdelki po naročilu in pri katerih je izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ponudnik pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od nakupa. Potrošnik tudi nima pravice do odstopa od ostalih pogodb, ki so navedene v 135. členu ZVPot-1.

Odstopni rok začne teči z dnem, ko:

 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
 • potrošnik  ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
 • potrošnik  ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
 • potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na neobveznem vzorčnem  obrazcu (dostopnem tukaj) z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe, pri tem mora potrošnik navesti podatke, na podlagi katerih bo lahko ponudnik identificiral pogodbo in ustrezno obravnaval obvestilo o odstopu, tj. predvsem ime in priimek potrošnika, št. pogodbe / računa / sprejete ponudbe, kupljen izdelek.

Če potrošnik upravičeno odstopi od pogodbe, mu podjetje brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani ponudnika).

Tako povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila potrošnik ne nosi nikakršnih stroškov.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenih izdelkov oz. dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če ponudnik ponudi možnost, da sam prevzame vrnjeno blago.

Če je potrošnik izdelke že prejel in odstopi od pogodbe, jih vrne ali izroči ponudniku ali osebi, ki jo ponudnik pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu, razen če ponudnik ponudi, da jih sam prevzame.

Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne izdelke, če jih pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Potrošnik v primeru tovrstnega odstopa od nakupa odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Pred odločitvijo, da bo odstopil od pogodbe, sme potrošnik opraviti ogled in preizkus izdelek zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka potrošnik ne sme še naprej uporabljati do odstopa od pogodbe.

Vrnjeni izdelki morajo biti nepoškodovani, čisti in v nespremenjeni količini.  Če bo ugotovljeno, da je potrošnik izdelek uporabljal, bo ponudnik pri vračilu odštel znesek zmanjšane vrednosti blaga, pri čemer stranki soglašata, da je ta vedno najmanj enaka 15 % vrednosti izdelka.

Če potrošnik odstopi od pogodbe za izdelek, ob nakupu katerega je bil možen nakup vezanega izdelka po nižji ceni, pa tega izdelka ob odstopu ne vrne ali ne vrne, v stanju v kakršnem ga je prejel, se vezani izdelek zaračuna po redni ceni in mora potrošnik doplačati razliko.

Sporočilo o odstopu od pogodbe in vrnitvi kupljenih izdelkov lahko potrošnik ponudniku posreduje ustno v razstavnem prostoru ali na telefonsko številko: 041 925 625  ter pisno na naslov: MARSEN Peterka Marko s.p., Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale oz. na elektronski naslov: info@marsen.si.

Za dodatne informacije o postopku odstopa od pogodbe in načinu vračila izdelkov pokličite na telefonsko številko 041 925 625 ali nas kontaktirajte na elektronski naslov: info@marsen.si.

 

4. Odgovornost za stvarne napake in neskladnost 

Ponudnik je zavezan izročiti izdelke skladno s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve in neskladnost blaga / izdelkov, na podlagi določb OZ in ZVPot-1.

Ponudnik kupce opozarja na navodila za uporabo izdelkov, nespoštovanje katerih lahko pomeni izključitev ali omejitev ponudnikove odgovornosti za napake ali neskladnost. 

Primeroma, vendar ne izključno, ne gre za napako ali neskladnost, če kupec ugotovi, da mu izdelek ne ustreza zaradi trdote, dimenzije, barve, temperature, vonja oziroma ostalih lastnosti, ki so bile izrecno zahtevane ali pričakovane.

 

4.1. Odgovornost za stvarne napake

Ponudnik odgovarja za stvarne napake, ki jih je stvar imela takrat, ko je nevarnost prešla na kupca, ne glede na to, ali mu je bilo to znano ali ne. Ponudnik odgovarja tudi za tiste stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko je nevarnost prešla na kupca, če so posledica vzroka, ki je obstajal že pred tem. Neznatna stvarna napaka se ne upošteva.

Napaka je stvarna:

 1. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet;
 2. če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero ga kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 3. če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 4. če je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Ponudnik ne odgovarja za napake iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane.

Primernost izdelka za normalno rabo se presoja glede na običajni izdelek enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih izdelka, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na izdelku samem.

Če ZVPot-1 ne določa drugače, se za odgovornost za stvarne napake uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika nemudoma oz. v roku 8 dni od dneva, ko je bila napaka odkrita (pri očitnih napakah je to od pregleda, ki mora biti izveden takoj ko je to mogoče). Ponudnik ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo, ko mine 6 mesecev odkar je bil izdelek  izročen, razen, če je pogodbeno dogovorjen daljši rok.

Kupec mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in ponudniku omogočiti, da izdelek pregleda.

Kupec, ki je o napaki pravočasno in pravilno obvestil ponudnika, lahko od pogoji in na način določen v OZ:

 1. zahteva od prodajalca, da napako odpravi ali da mu izroči drugo stvar brez napake;
 2. zahteva znižanje kupnine;
 3. odstopi od pogodbe.

Te pravice ugasnejo po enem letu od dneva, ko je odposlal obvestilo o napaki.

Obvestilo o napaki lahko kupec ponudniku sporoči osebno ali pa pošlje na naslov: MARSEN Peterka Marko s.p., Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale oz. na elektronski naslov: info@marsen.si.

4.2. Odgovornost za neskladnost blaga

Pravice iz tega oddelka lahko pod pogoji in na način določen v ZVPot-1 uveljavljajo zgolj potrošniki.

Ponudnik potrošniku odgovarja za neskladnosti blaga, ki jih je to imelo v času dobave.

Blago je skladno, če izpolnjuje sledeče subjektivne (točke 1 do 3) in objektivne zahteve (točke 4 do 7):

 1. ustreza opisu, vrsti, količini in kakovosti ter ima funkcionalnost, združljivost, interoperabilnost in druge lastnosti, kot je zahtevano v prodajni pogodbi;
 2. je primerno za poseben namen, za katerega ga potrošnik potrebuje in s katerim je potrošnik seznanil prodajalca najpozneje ob sklenitvi prodajne pogodbe, prodajalec pa je s tem soglašal;
 3. je dobavljeno skupaj z vsemi dodatki in navodili, vključno z navodili za namestitev, kot je določeno v prodajni pogodbi, ter
 4. je posodobljeno, kot je določeno v prodajni pogodbi.
 5. ustreza namenom, za katere se običajno uporablja blago iste vrste, pri čemer je treba, kadar je to primerno, upoštevati druge predpise, tehnične standarde ali v primeru neobstoja takih tehničnih standardov panožne kodekse ravnanja, ki se uporabljajo za posamezni sektor;
 6. je take kakovosti in ustreza opisu vzorca ali modela, ki ju je prodajalec dal na razpolago potrošniku pred sklenitvijo prodajne pogodbe, kadar je to primerno;
 7. je dobavljeno skupaj s takimi dodatki, vključno z embalažo, navodili za namestitev ali drugimi navodili, za katere lahko potrošnik razumno pričakuje, da jih bo prejel, kadar je to primerno, in
 8. je take količine ter ima značilnosti in druge lastnosti, vključno v zvezi s trajnostjo, funkcionalnostjo, združljivostjo in varnostjo, kot je običajno za blago iste vrste in ki jih potrošnik lahko razumno pričakuje glede na naravo blaga in ob upoštevanju kakršne koli javne izjave, podane pri oglaševanju ali označevanju s strani ali v imenu prodajalca ali drugih oseb v predhodnih členih pogodbene verige, vključno s proizvajalcem, razen če prodajalec dokaže, da:
 • za javno izjavo ni vedel in od njega ni mogoče razumno pričakovati, da bi zanjo vedel,
 • je bila javna izjava do sklenitve prodajne pogodbe popravljena na enak ali primerljiv način, kot je bila podana, ali
 • javna izjava ni mogla vplivati na odločitev za nakup blaga.

Ponudnik ne odgovarja za neskladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je potrošnika ob sklenitvi prodajne pogodbe posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je potrošnik ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.

Skladnost blaga  se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal ponudnik ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Ponudnik odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga. Če je predmet pogodbe rabljena stvar, ponudnik ne odgovarja za neskladnost  blaga, ki se pokaže potem, ko mine leto dni od dobave blaga.

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če ponudnik dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti ponudnika  v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Potrošnik mora v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost in ponudniku omogočiti, da blago pregleda. Obvestilu potrošnik priloži obrazec za uveljavljanje neskladnosti blaga, ki ga dobi tukaj. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik ponudniku sporoči osebno na sedežu podjetja, o čemer mu prodajalec  izda potrdilo, ali po pošti na naslov MARSEN Peterka Marko s.p., Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale oz. na elektronski naslov: info@marsen.si.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil ponudnika o neskladnosti, je v navedenem vrstnem redu, upravičen da:

 1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga;
 2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska.

Navedene jamčevalne zahtevke lahko potrošnik uveljavlja na način in pod pogoji določenimi v ZVPot-1. Ne glede na navedeni vrstni red jamčevalnih zahtevkov, lahko potrošnik odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, ponudnik o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema jamčevalnega zahtevka potrošnika.

Potrošnik lahko zadrži plačilo preostalega dela kupnine ali dela tega preostalega dela kupnine, dokler ponudnik ne izpolni svoje obveznosti na podlagi upravičenih zahtev potrošnika. Potrošnik to pravico uveljavlja z izjavo, s katero ponudnika obvesti o svoji odločitvi.

Pravice iz zahtevkov, zaradi neskladnosti blaga, prenehajo v dveh letih od dneva, ko je potrošnik o neskladnosti blaga obvestil ponudnika.

V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza blaga, ki nastanejo zaradi uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov.

 

5. GARANCIJA IN POPRODAJNE STORITVE  

A) GARANCIJA

Ponudnik za določene izdelke ali sestavne dele izdelkov, daje garancijo za brezhibno delovanje. Garancijska doba je razvidna iz garancijskega lista posameznega izdelka in ni pokazatelj, kako dolgo naj bi bil izdelek uporaben, temveč kupca le dodatno varuje pred morebitnimi napakami na izdelku ali sestavnemu delu, s tem da mu je v času garancijskega roka zagotovljena brezplačna odprava napak. Garancija velja na področju Republike Slovenije.

Garancijo je mogoče v skladu z veljavno potrošniško zakonodajo uveljavljati na podlagi izpolnjenega garancijskega lista oziroma ob predložitvi računa ali drugega dokumenta iz katerega izhaja datum izročitve izdelka (npr. dobavnica, ki jo kupec ali z njegove strani pooblaščena oseba podpiše ob prevzemu izdelka).

Če v garancijo zajete napake na izdelku ne bodo odpravljene v roku 45 dni od dneva prejema zahteve za odpravo napak, bo ponudnik izdelek brezplačno zamenjal z enakim, novim in brezhibnim izdelkom.

Garancija ne izključuje pravic kupca, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in skladnost blaga.

Kupec lahko garancijo uveljavlja skladno s pravili pritožbenega postopka, ob predložitvi pogodbe / računa / sprejete ponudbe in dokazila o datumu izročitve izdelka. Za lažje uveljavljanje pravic iz garancije lahko kupec ponudnika o uveljavljanju pravic iz garancije obvesti s predložitvijo izpolnjenega obrazca, ki ga dobi tukaj.

Garancijski rok teče od dneva izročitve in se z uveljavitvijo garancije ne prekine. V tem primeru nov garancijski rok teče zgolj za zamenjane dele.

Ponudnik kupcu v garancijski dobi treh let in pod pogojem uporabe izdelkov skladno z navodili in upoštevajoč opozorila, zagotavlja brezhibnost ležišč in vzmetnic, ki se v tem času in ob pravilni uporabi ne bodo posedla, deformirala ali postala kako drugače zmanjšano funkcionalna. Polna garancija za ležišča se upošteva zgolj v primeru, da se ležišče redno vzdržuje, uporablja na ustreznem posteljnem dnu ponudnika in s primerno zaščitno prevleko ter redno obrača. Garancija ne velja za prevleke ležišč in ročaje (pentlje) za obračanje!

Ponudnik kupcu v garancijski dobi dveh let in pod pogojem uporabe izdelkov skladno z navodili in upoštevajoč opozorila, zagotavlja brezhibnost vzglavnikov, letvic, postelj in posteljnine, ki se v tem času in ob pravilni uporabi ne bodo posedli, deformirali ali postali kako drugače zmanjšano funkcionalni.

Ponudnik kupcu v garancijski dobi enega leta in pod pogojem uporabe izdelkov skladno z navodili in upoštevajoč opozorila, zagotavlja brezhibnost izdelkov na električno energijo in prevlek, ki se v tem času in ob pravilni uporabi ne bodo pokvarili, deformirali ali postali kako drugače zmanjšano funkcionalni.

Garancija ne velja za vse tekstilne izdelke (prevleke, nadvložke) v primeru pilinga tkanine ter v primeru škode, ki nastane zaradi odprtja električnih in elektronskih sestavnih delov.

Garancija ne velja v primeru neprimernega ravnanja z izdelki (v nasprotju z navodili in opozorili), preobremenitev, sprememb povzročenih s strani kupca oz. nepooblaščenih posegov v izdelek ter mehanskih poškodb. Prav tako garancija ne velja, v primeru pomanjkljivosti, ki so posledica naravne obrabe ter v primeru madežev zaradi plesni. 

Pravice kupca, ki jih lahko uveljavlja na podlagi garancijskega lista, prenehajo po preteku dveh let od dneva, ko jih je uveljavljal.

 

B) POPRODAJNE STORITVE – Varen nakup

V primeru, da se po nakupu izkaže, da sicer brezhiben izdelek (brez pomanjkljivosti in napak), ne bo odgovarjal potrebam ali željam kupca oz. se bodo njegove potrebe ali želje po dobavi izdelka spremenile, ter v primerih, ko bi se izdelek zaradi nepravilne uporabe, nesreče, izpostavljenosti zunanjim vplivom oz. drugih razlogov izven sfere in odgovornosti ponudnika spremenil ali deformiral, se ponudnik zavezuje, da bo na stroške kupca zagotovil dodelavo, predelavo oz. kakršnokoli s strani ponudnika izvedljivo spremembo izdelka.

Ta zaveza ponudnika velja 1 mesec od začetka uporabe izdelka. V kolikor kupec ponudniku ob naročilu ali izročitvi izdelka ne sporoči ali kasneje izkaže drugačnega začetka uporabe, se šteje, da je izdelek začel uporabljati dan po izročitvi.

Stroški te storitve (kilometrina oz. strošek prevzema in dostave izdelka, material in delovne ure) se obračunajo skladno z vsakokrat veljavnim cenikom, ki je objavljen na spletni strani in na vidnem ter dostopnem mestu razstavnega prostora. Na željo kupca mu lahko ponudnik predhodno izstavi okviren izračun stroška.

6. PREVZEM BLAGA, VRNJENEGA IZ OBRAVNAVE GARANCIJE, STVARNE NAPAKE ALI NESKLADNOSTI

Ponudnik kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi blaga iz obravnave ter ga pozove na prevzem blaga. Kupec je dolžan blago prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, blago ostane v hrambi pri ponudniku na sedežu podjetja. Ponudnik hrani blago v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Po preteku 6 mesecev blago postane last ponudnika, ki ga lahko proda ali preda v uničenje, razen če kupec izrecno izjavi, da temu nasprotuje in na račun ponudnika nakaže znesek potreben za kritje stroškov pretekle in bodoče hrambe blaga ter sporoči datum prevzetja blaga.

 

7. NAVODILA ZA UPORABO IN OPOZORILA

Kupec mora vse izdelke uporabljati skladno z navodili za uporabo in čiščenje oz. vzdrževanje, ki jih dobi ob izročitvi izdelka, navedena pa so tudi v nadaljevanju. Neupoštevanje navodil lahko vpliva na možnost uveljavljanja ter obseg zakonsko in pogodbeno (s temi pogoji poslovanja ali individualno pogodbo) določenih pravic kupca.


A) Navodila za uporabo in vzdrževanje

Vsa ležišča je, zaradi zagotavljanja enakomerne obrabe in s tem ohranjanja pravilne forme, potrebno redno obračati, vsaj 4 krat na leto oz. vsak mesec, če je ležišče iz lateksa. Ležišče obračajte v smeri glava – noge ter iz spodnje na zgornjo stran. Priporočena je tudi kratkotrajna pokončna postavitev, da se struktura in polnilo optimalno stabilizirata.

Ležišča je potrebno uporabljati skupaj z ustreznim posteljnim dnom. Ustrezno posteljno dno je tako, ki ima podporno površino vsaj 70 % velikosti ležišča in razmik med nosilnimi deli največ 3 cm (vsaj 31 letvic), letvene mreže ne smejo biti posedene in morajo biti izdelane iz polparjene bukovine (ne brezovega lesa). Letvene mreže z možnostjo regulacije morajo biti nastavljene tako, da so vsi drsni elementi oddaljeni na enaki razdalji. Letvene mreže velikosti 200 x 100 cm, 200 x 120, 200 x 140 so namenjene uporabi ene osebe, zato se garancija v primeru uporabe ležišča na takem dnu s strani dveh oseb, ne prizna. Letvene podloge s točkovno prilagajočimi čepi so primerne samo za lateks in penasta ležišča, ne pa za vzmetnice. Vzmetnice se ne sme uporabljati na gibljivih podlogah (mehansko dviganje delov ležišča), razen, če je to izrecno predvideno ob naročilu in izdelavi.

Za optimalno zaščito in higieno priporočamo uporabo pralnih zaščitnih prevlek Marsen.

Mokro čiščenje in likanje tkanin odsvetujemo, razen v primeru, ko je izrecno označeno, da gre za pralne tkanine. V tem primeru je nujno upoštevati navodila na všiti etiketi.

Posteljno dno je potrebno umestiti v posteljni okvir. Paziti je treba, da je velikost okvirja ustrezna in da je okvir stabilno nameščen.

Trdoto posteljnega dna se uravnava s premikanjem drsnikov, ki morajo biti enakomerno razporejeni.

Pri ročno nastavljivem posteljnem dnu je možnih več stopenj dviga vzglavja in vznožja. Stopnjo prilagodite tako, da enakomerno dvignete ležišče (na obeh straneh naj bo enako visoko) ter sredinski prečnik dvignete na želeno višino. Dvignjenega dela se ne sme preobremeniti.  Posteljno dno spustite tako, da ga dvignete v najvišji pokončni položaj ter nato spustite na želeno višino oz. položite v ravno lego. Pri električnem posteljnem dnu ležišče ob premikanju ne sme biti neenakomerno obremenjeno. V tem času lahko oseba leži na ležišču, ne sme pa biti zgolj na enem delu ali na ležišču sedeti.  V tem primeru lahko pride do poškodb konstrukcije zaradi neenakomerne oz. prevelike obremenitve.

Leseni del posteljnega dna lahko obrišete z vlažno krpo. Električni in elektronski deli ne smejo priti v stik z vodo.

Vzglavnikov, odej in debelejših nad-vložkov ne smete prati v pralnem stroju. Prevleko posteljnega jedra ter pralne nadvložke se ne sme sušiti v sušilnem stroju, temveč na zraku.


B) Dodatna opozorila in pojasnila

Izdelki so zaradi higiene in transporta ob dostavi zaviti v  zaščitno folijo. Pri odpiranju ne uporabljajte ostrih predmetov, da izdelkov ne poškodujete. Z večjimi in težjimi izdelki morata manipulirati najmanj dve zdravi odrasli osebi. V primeru, da kupljen izdelek ne uporabite takoj ob dobavi, mora čakati v vodoravnem položaju in ne pokončno.

Ponudnik uporablja zdravju neškodljive materiale, kljub temu pa kupcem svetuje, da že pred nakupom, najkasneje pa pred uporabo, preverijo seznam sestavin izdelka. Ta je dostopen na spletni strani, lahko pa uporabnik od ponudnika zahteva, da mu ga posreduje v papirnati obliki ali na elektronski naslov. Določeni uporabljeni materiali lahko pri občutljivih osebah povzročijo alergijske reakcije, za katere pa ponudnik ne odgovarja. Morebitne alergije ali druge negativne reakcije na uporabljen material niso utemeljen razlog za pritožbo, razen, če je kupec ponudnika na to vnaprej izrecno opozoril in od njega zahteval, da določenih materialov ne uporabi.

Ponudnik opozarja, da nekateri proizvajalci ne posredujejo seznama vseh sestavin, temveč zgolj tistih, ki sestavljajo večji del materiala. Informacij o preostalih sestavinah ponudnik iz razlogov varovanja poslovne skrivnosti ne more dobiti. Poleg tega so pri dobavljenih materialih možna določena odstopanja. Izdelki iz mešanice naravnega in sintetičnega lateksa, lahko vsebujejo od 20 do 80 % naravnega lateksa. Materiali, iz katerih so izdelki narejeni imajo lahko značilen vonj. Razlike in normalna oz. pričakovana odstopanja v podrobni sestavi uporabljenih materialov ter vonj materialov ne utemeljujejo pritožbe in ponudnik zanje ne odgovarja.

Izdelki niso terapevtski. Kupci naj se glede učinka oz. pomoči pri morebitnih zdravstvenih tegobah posvetujejo z osebnim zdravnikom.

Na obstojnost in obliko izdelkov vplivata tudi temperatura in vlaga ter način ogrevanja prostora, kjer se uporabljajo. Izdelki so namenjeni uporabi v zaprtih prostorih. Hraniti jih morate na primerni temperaturi, tj.  med 5 °C in 28°C, ter normalni vlažnosti, tj. od 40-60. Ne smete jih izpostavljati direktnemu soncu ali močnemu viru toplote. V primeru, da je izdelek izpostavljen višjim ali nižjim temperaturam lahko zmrzne ali se pregreje, kar vpliva na kakovost in obstojnost materialov in veziv. V primeru previsoke vlage se lahko pojavi plesen. Priporočamo redno zračenje prostorov in zračenje izdelkov, ki naj ob tem ne bodo prekriti s posteljnino.

Višino ležišč je možno prilagoditi želji kupca. Ponudnik ob tem opozarja, da se dejanska višina ležišč lahko razlikuje (odvisno od uporabljenih materialov, željene trdote in drugih lastnosti ležišča) tudi do 2 cm. Kupec mora zato ponudnika izrecno opozoriti, če bo več ležišč uporabljal skupaj (na eni postelji) in je bistveno, da so enake višine. Če ponudnik na to ne bo izrecno opozorjen, ne odgovarja za razlike v višinah in bo morebitne prilagoditve višine kupcu zaračunal skladno s cenikom. Plošče iz lateksa imajo toleranco +- 2 mm, kar lahko vpliva na višino posameznega ležišča.

Med posameznimi izdelki lahko pride tudi do manjših odstopanj v trdoti, barvi in velikosti, zaradi razlik v serijah materialov, ki so uporabljeni pri izdelavi. Prav tako so možna odstopanja tudi zaradi različnih formatov izdelkov, s sicer enakimi lastnostmi (npr. ležišči velikosti 200 x 90 in 200 x 180 ne bosta nujno identični, čeprav bosta narejeni iz enakih materialov in na enak način).

Dostavljeni izdelek ne bo nujno identičen, kot prikazani vzorec. Do razlik lahko pride, zaradi razlik v zahtevanih lastnostih, uporabljenih materialih in načinu uporabe (različna letvena podlaga pri ležiščih oz. drugačno ležišče pri vzglavnikih). Poleg tega so prikazani vzorci običajno že dalj časa v uporabi in so izpostavljeni zunanjim dejavnikom, v posledici česar so na njih vidne spremembe, ki nastanejo z običajno rabo.

Telesna teža lahko vpliva na obliko ležišča, zato mehkejša ležišča niso primerna za osebe z višjo telesno težo, saj se pod pritiskom teže lahko delno deformirajo oz. povesijo.

Vsakršen nepooblaščen in nestrokoven poseg v izdelek lahko vpliva na njegovo obstojnost in funkcijo ter izključuje odgovornost ponudnika za napake in pomanjkljivosti izdelka.


8. POGOJI DOSTAVE

Ponudnik izpolni svojo obveznost iz prodajne pogodbe z izročitvijo dejanske posesti nad izdelkom kupcu ali osebi, ki jo kupec za to pooblasti, na sporočeni naslov – naveden v ponudbi oz. na primeren način sporočen naknadno (dostava). Šteje se, da je oseba, katere osebne podatke ali naslov kupec navede za dostavo, pooblaščena za sprejem izdelkov. Izdelke po izrecnem dogovoru s kupcem lahko veljavno sprejmejo tudi mladoletniki starejši od 14 let.

Kupec mora ponudniku ob naročilu oz. potrditvi ponudbe, vsekakor pa pred dnem dostave, na primeren način sporočiti točen naslov za dostavo, ime osebe, ki jo pooblašča za sprejem in relevantne okoliščine (dostopnost z dostavnim vozilom, dostop v višja nadstropja z dvigalom ali brez, možnost vnosa izdelkov večjih dimenzij, možen čas sprejema dostave…) ter v primeru dostave večjih izdelkov, tj. izdelkov težjih od 50kg in večjih od 200 X 90 cm, zagotoviti pomoč zdrave odrasle osebe, za vnos izdelka v prostor dostave oz. na mesto uporabe.

V kolikor kupec ponudniku posreduje netočne ali pomanjkljive podatke, odgovarja za škodo, ki ponudniku s tem nastane. Če dostava zaradi tega ni možna, strošek neuspešne dostave bremeni kupca.

Dostavo ponudnik zagotavlja sam ali preko specializiranih ponudnikov dostave – na izrecno željo in strošek kupca (predvsem za manjše izdelke).

Ponudnik bo kupcu naročene izdelke dostavil v dogovorjenem roku, navedenem v ponudbi, oz. najkasneje v roku 45 dni od sklenitve pogodbe, če se stranki ne dogovorita drugače. O točnem datumu in predvideni uri dostave v okviru dostavnega roka, bo ponudnik kupca obvestil 24h prej.

Kupec je dolžan zagotoviti sprejem dostavljenih izdelkov v sporočenem času dostave.  Če kupec v nobenem od maksimalno treh ponujenih terminov (v roku 3 tednov) ne more zagotoviti sprejema, preide v zamudo in je dolžan ponudniku povrniti morebitno škodo in stroške hrambe, dostava pa se izvede v organizaciji in na stroške kupca (preko specializiranih dostavljavcev ali plačano izredno dostavo ponudnika).

Dostava izdelkov s strani ponudnika, po vsej Sloveniji in v dopoldanskih urah (od 7h do 15h), je pod zgoraj navedenimi pogoji brezplačna.  

Kupec je dolžan doplačati za dostavo izven običajnega dostavnega časa (med tednom pred 7h in po 15h ali vikend), dostavo preko ponudnikov dostave ter pomoč dodatnega dostavljavca, v primeru, ko sta potrebni dve odrasli osebi za vnos izdelka v prostor in kupec ne more zagotoviti ustrezne pomoči.

V primeru plačljive dostave je cena: 10 EUR na delovno uro + 0,43 EUR/km. Kilometrina se zaračunava od ponudnikovega skladišča, ki se nahaja na sedežu ponudnika (Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale),  do kraja dostave in nazaj.

V primeru, da dogovorjena dostava na sporočeni naslov ni možna, iz razlogov na strani kupca, je dolžan ponudniku povrniti nastalo škodo in stroške ponovne dostave.

Kupec lahko najkasneje ob prejemu sporočila o dnevu dostave spremeni naslov za dostavo na drug naslov v Sloveniji in/ali sporoči (nove) podatke pooblaščene osebe za dostavo. Spremembo mora kupec sporočiti na primeren način. V primeru spremembe se lahko datum dostave podaljša, tudi za 3 tedne. V primeru kasnejših sprememb (po prejemu sporočila o dostavi) lahko ponudnik kupcu zaračuna manipulacijske stroške, ki mu zaradi takšne spremembe nastanejo.

Ponudnik si pridržuje pravico, da sam ali z njegove strani za dostavo pooblaščena oseba, ob dostavi na primeren način preveri (npr. z vpogledom v osebno izkaznico) istovetnost osebe, ki izdelke prevzame.

Odvoz starih vzmetnic lahko ponudnik opravi proti plačilu.

Ponudnik ne dostavlja izdelkov izven Slovenije. V takšnih primerih mora kupec zagotoviti prevzem izdelka na sedežu ponudnika ali drugi lokaciji v Sloveniji.

Če je kupec, zaradi iznosa izdelka iz Slovenije, upravičen do vračila DDV, mora ponudniku pravočasno dostaviti popolno dokumentacijo (skladno z slovensko in EU zakonodajo), na podlagi katere bo ponudnik opravičen plačila DDV. Če tega ne stori pravočasno ali je dokumentacija nepopolna, mu ponudnik zneska kupnine, ki predstavlja DDV, ni dolžan vrniti.


9. CENA in PLAČILNI POGOJI

Kupec je dolžan plačati v ponudbi navedeno ceno izdelka in stroške dostave ter morebitne druge, skladno s temi pogoji poslovanja obračunane stroške. Naknadno se stroški dostave ali morebitni drugi stroški lahko zaračunajo zgolj v primerih in pod pogoji navedenimi v teh pogojih poslovanja in skladno z vsakokrat veljavnim in objavljenim cenikom.

Cene vključujejo DDV.

Plačilo se običajno izvede v enem znesku po prevzemu izdelkov – ob izročitvi ali naknadno, na podlagi računa. Ponudnik in kupec se lahko dogovorita tudi za obročno plačilo. V tem primeru s pisno pogodbo dogovorita roke, način in pogoje plačevanja.

Do plačila celotne kupnine so izdelki last ponudnika.

Ponudnik lahko v določenih primernih potrditev naročila oz. sklenitev pogodbe veže na plačilo are v vrednosti do 20 % kupnine. Takšni primeri so predvsem, vendar ne izključno, ko kupec naroči izdelke specifičnih dimenzij ali z drugimi specifičnimi lastnostmi, ki odstopajo od standardov in jih zato ponudnik ob morebitnem kupčevem odstopu od pogodbe ne more prodati naprej.

Ara se všteva v kupnino.

Ne glede na splošna pravila o obligacijskih razmerjih se denarna obveznost kupca, ki se plačuje s posredovanjem banke ali druge organizacije za plačilni promet, šteje za plačano z dnem, ko je kupec dal nalog taki organizaciji.

 

10. PRITOŽBENI POSTOPEK

Pritožbe (reklamacije, uveljavljanje garancije, grajanje napak) ali vprašanja v zvezi z njimi, lahko kupci naslovijo na naslov: MARSEN Peterka Marko s. p., Ihan, Breznikova cesta 78, 1230 Domžale oz. na elektronski naslov: info©marsen.si, oz. na telefonsko številko: 041 925 625, na kateri bodo svetovalci dostopni od ponedeljka do petka, v času delovnih ur, objavljenih na spletni strani ponudnika.

Za uspešno obravnavanje pritožbe morajo kupci predložiti kopijo pogodbe / računa / sprejete ponudbe oz. navesti podatke, na podlagi katerih je te dokumente mogoče identificirati ter navesti:

 • osebne in kontaktne podatke,
 • podatke o izdelku,
 • času izročitve ter (v kolikor se razlikujeta) času začetka uporabe izdelka,
 • opis razloga za pritožbo oz. pomanjkljivosti in
 • kaj želijo: odstop od pogodbe, menjava izdelka, poprodajno storitev (popravilo, dodelavo, spremembo), nasvet / pomoč glede uporabe, drugo.

Kupci so poleg tega dolžni ponudniku posredovati vse relevantne dokumente in informacije, iz katerih izhaja utemeljenost pritožbe in način uporabe izdelka ter pogoji, v katerih se je izdelek uporabljal. Za potrebe odločanja o utemeljenosti mora kupec na ponudnikovo zahtevo posredovati tudi slike izdelka samega ter prostora, iz katerih bo razvidno kako se ta uporablja (v kakšnem prostoru, na kakšni podlagi, morebitna izpostavljenost toplotnemu viru in direktni svetlobi itd.) oz. ogled in slikanje na kraju uporabe omogočiti ponudniku.

Ponudnik ima pravico v primerih, ko je to nujno za ugotovitev utemeljenosti pritožbe, zahtevati, da mu kupec izdelek izroči oz. dostavi za potrebe podrobnejšega pregleda. Izdelek ima ponudnik za namene ugotavljanja utemeljenosti pritožbe pravico razrezati, ga odpreti oz. poseči v njegovo celovitost, kar lahko pomeni njegovo trajno uničenje ali poslabšanje oz. deformacijo in vpliva na trajnost ter garancijo (škoda pritožbenega postopka).

Če se izkaže, da pritožba ni utemeljena, stroške in škodo pritožbenega postopka nosi kupec. Če je pritožba utemeljena stroške pritožbenega postopka nosi ponudnik, ki kupcu zagotovi brezplačno odpravo napake ali nov brezhiben izdelek, odvisno od okoliščin primera in narave napake.

Stroški pritožbenega postopka so predvsem, vendar ne izključno: stroški prevoza (prevzem izdelka, če ga kupec ne dostavi sam), delovne ure ponudnika za preverjanje utemeljenosti pritožbe, stroški analiz in preizkusov pri pooblaščenih organizacijah ali proizvajalcih materialov.

V pritožbi mora kupec navesti svoje kontaktne podatke, na katere ga ponudnik lahko obvesti o svoji odločitvi in nadaljnjem postopku oz. mu odgovori na vprašanja.

O pritožbah bo ponudnik odločil v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 8 dni od pridobitve vseh relevantnih podatkov, tj.  relevantne dokumentacije in slik, ter seznanitve s stanjem izdelka v naravi in njegovo dejansko uporabo (preko slik, ogleda).

Ponudnik bo kupcu na njegovo željo posredoval odgovor v pisni obliki.


11. OSTALO

Glede vseh vprašanj v zvezi s pravnimi razmerji med uporabniki oz. kupci in ponudnikom velja pravo Republike Slovenije. Morebitne spore se uporabniki in ponudnik zavezujejo reševati po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Ponudnik ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IPRS) kot vnaprej in na splošno pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Potrošnik si mora izvensodnega izvajalca poiskati sam, pri čemer se mora ponudnik s takšnim načinom rešitve konkretnega spora strinjati. Neveljavnost posamezne določbe teh pogojev poslovanja, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

Kupec se zavezuje o vseh spremembah bistvenih za izpolnitev pogodbe (sprememba osebnih podatkov, naslova dostave…) nemudoma na primeren način obvestiti ponudnika, sicer je ta upravičen relevantne podatke pridobiti od pristojnih upravljalcev podatkov.

Ti poslovni pogoji začnejo veljati z dnem objave, to je 1.5.2023 pri čemer si ponudnik pridržuje pravico do sprememb. Morebitne spremembe veljajo od objave dalje.

Naravni materiali

Brezplačna montaža posetlj

Možna izdelava po meri

Izdelano v Sloveniji